جمعه, 25 خرداد 1403

امتحانات معرفی به استاد اردیبهشت 97

  • پنج شنبه, ارديبهشت 13 1397

قابل توجه دانشجویانی که تقاضای اخذ درس معرفی به استاد خود را به واحد آموزش تحویل داده اند ملزم به حضور در امتحان طبق فایل زیر میباشند
لازم به ذکر در صورت عدم حضور در امتحان ، برای دانشجو غیبت غیر موجه(صفر) منظور خواهد شد.

ردیف  نام  نام خانوادگی  رشته تحصیلی  مقطع  نام درس  نام استاد  تاریخ امتحان ساعت امتحان
9 حسین  اسپرسپ اویونیک کارشناسی کاربرد رادار در هوانوردی معتمدی اردیبهشت 19 10 صبح
16 محمدمهدی اسکندری تعمیر و نگهداری  کاردانی  زبان 4 باقرپور اردیبهشت 19 10 صبح
18 مهدیه  اسماعیلی مهندسی مکانیک هواپیما کارشناسی اندیشه اسلامی 2 علیزاده اردیبهشت 19 10 صبح
13 ارسلان  آزادی پور هوانوردی خلبانی CPL-IR کارشناسی قابلیت و محدودیتهای انسانی  موسوی اردیبهشت 19 10 صبح
14 علی  جعفری مهندسی مکانیک هواپیما کارشناسی تاریخ تحلیلی صدر اسلام خانم فکری اردیبهشت 19 10 صبح
15 علی  جعفری مهندسی مکانیک هواپیما کارشناسی آشنایی با قانون اساسی  علیزاده 18 اردیبهشت 10 صبح
17 مریم حاجی زاده اویونیک کاردانی  دانش خانواده  خانم صانع اردیبهشت 19 10 صبح
11 ناصر حسین پور مقدم اویونیک کارشناسی اندیشه اسلامی 2 علیزاده اردیبهشت 19 10 صبح
12 ناصر حسین پور مقدم اویونیک کارشناسی تاریخ تحلیلی صدر اسلام علیزاده 18 اردیبهشت 10 صبح
6 پوریا  حقیقی زرین هوانوردی خلبانی PPL کاردانی  فیزیک فرمانفرمایی اردیبهشت 19 10 صبح
7 یاسر  حیدری اویونیک کارشناسی کاربرد رادار در هوانوردی معتمدی اردیبهشت 19 10 صبح
8 نیلوفر خانی اویونیک کارشناسی کاربرد رادار در هوانوردی معتمدی اردیبهشت 19 10 صبح
24 حمیدرضا دمیری مهندسی مکانیک هواپیما کارشناسی اسول ارتعاشات پارسا اردیبهشت 19 10 صبح
20 مینو رسول پور میهمانداری هواپیما کاردانی  اخلاق حرفه ای احمدی فیگجور اردیبهشت 19 10 صبح
19 زهرا شعبان نژاد اویونیک کاردانی  فارسی خانم اکبری اردیبهشت 19 10 صبح
5 مجید صفاری مهندسی مکانیک هواپیما کارشناسی اسول ارتعاشات پارسا اردیبهشت 19 10 صبح
21 ناهید  عباسیان اویونیک کاردانی  روشهای اجرایی  نوروزی اردیبهشت 19 10 صبح
10 محمدعلی  غضنفری مهندسی مکانیک هواپیما کارشناسی اسول ارتعاشات پارسا اردیبهشت 19 10 صبح
23 حسین  فتحی  مهندسی مکانیک هواپیما کارشناسی اسول ارتعاشات پارسا اردیبهشت 19 10 صبح
4 احسان  فصدی اویونیک کاردانی  روشهای اجرایی  نوروزی اردیبهشت 19 10 صبح
22 بهرامی  قدیمی مهندسی مکانیک هواپیما کارشناسی اسول ارتعاشات پارسا اردیبهشت 19 10 صبح
1 پویا  قلی زاده  تعمیر و نگهداری  کاردانی  مقررات هوانرودی  منتظری فر اردیبهشت 19 10 صبح
2 محمدجواد هوشیاری مهندسی مکانیک هواپیما کارشناسی دینامیک پارسا اردیبهشت 19 10 صبح
3 محمدجواد هوشیاری مهندسی مکانیک هواپیما کارشناسی اسول ارتعاشات پارسا 18 اردیبهشت 10 صبح