قابل توجه دانشجویانی که کارت دانشجویی ندارند

  • یکشنبه, آذر 14 1395

 دانشجویانی که کارت دانشجویی ندارند می توانند همراه با یک قطعه عکس به کتابخانه مراجعه نمایند.