نکات قابل توجه در خصوص حذف اضطراری

  • دوشنبه, خرداد 01 1396

نکات قابل توجه در خصوص حذف اضطراری:
تاریخ حذف اضطراری 2 تا 4 اردیبهشت ماه میباشد و قابل تمدید نیست.
١- حذف دروس عملی ، آزمایشگاه و کارگاه امکان پذیر نمی باشد.
٢- غیبت دانشجو در درس مورد درخواست  نباید بیش از ٣ جلسه باشد.
٣- تعداد واحد های باقیمانده پس از حذف  برای ورودیهای مهر 94 و قبل از آن نباید کمتر از  14 واحد شود .
3-2-تعداد واحد های باقیمانده پس از حذف  برای ورودیهای بهمن 94 و بعد از آن نباید کمتر از  12 واحد شود .
٤- لازم به ذکر است حذف درس به صورت "حذف اضطراری" قابل بازگشت نبوده ؛ لذا در تکمیل فرم دقت لازم  مبذول فرمائید.
5-برگه حذف اضطراری را با مراجعه به کتابخانه تهیه نموده و پس از تکمیل به تایید استاد مربوطه و معاون آموزشی برسانید و به واحد آموزش تحویل فرمایید.
در صورت عدم رعایت موارد فوق هر گونه مسئولیت صرفاً به عهده دانشجو می باشد.