تاریخ امتحانات معرفی به استاد اردیبهشت 97

  • یکشنبه, ارديبهشت 16 1397

قابل توجه دانشجویانی که تقاضای اخذ درس معرفی به استاد خود را به واحد آموزش تحویل داده اند ملزم به حضور در امتحان طبق فایل زیر میباشند
لازم به ذکر در صورت عدم حضور در امتحان ، برای دانشجو غیبت غیر موجه(صفر) منظور خواهد شد.

 

ردیف  نام  نام خانوادگی  رشته تحصیلی  مقطع  نام درس  نام استاد  ساعت تاریخ امتحان
1 حسین  اسپرسپ اویونیک کارشناسی کاربرد رادار در هوانوردی معتمدی 10 صبح اردیبهشت 19
2 محمدمهدی اسکندری تعمیر و نگهداری  کاردانی  زبان 4 باقرپور 10 صبح اردیبهشت 19
3 مهدیه  اسماعیلی مهندسی مکانیک هواپیما کارشناسی اندیشه اسلامی 2 علیزاده 10 صبح اردیبهشت 19
4 ارسلان  آزادی پور هوانوردی خلبانی CPL-IR کارشناسی قابلیت و محدودیتهای انسانی  موسوی 10 صبح اردیبهشت 19
5 علی  جعفری مهندسی مکانیک هواپیما کارشناسی تاریخ تحلیلی صدر اسلام خانم فکری 10 صبح اردیبهشت 19
6 علی  جعفری مهندسی مکانیک هواپیما کارشناسی آشنایی با قانون اساسی  علیزاده 10 صبح 18 اردیبهشت
7 مریم حاجی زاده اویونیک کاردانی  دانش خانواده  خانم صانع 10 صبح اردیبهشت 19
8 ناصر حسین پور مقدم اویونیک کارشناسی اندیشه اسلامی 2 علیزاده 10 صبح اردیبهشت 19
9 ناصر حسین پور مقدم اویونیک کارشناسی تاریخ تحلیلی صدر اسلام علیزاده 10 صبح 18 اردیبهشت
10 پوریا  حقیقی زرین هوانوردی خلبانی PPL کاردانی  فیزیک فرمانفرمایی 10 صبح اردیبهشت 19
11 یاسر  حیدری اویونیک کارشناسی کاربرد رادار در هوانوردی معتمدی 10 صبح اردیبهشت 19
12 نیلوفر خانی اویونیک کارشناسی کاربرد رادار در هوانوردی معتمدی 10 صبح اردیبهشت 19
13 حمیدرضا دمیری مهندسی مکانیک هواپیما کارشناسی اسول ارتعاشات پارسا 10 صبح اردیبهشت 19
14 مینو رسول پور میهمانداری هواپیما کاردانی  اخلاق حرفه ای احمدی فیگجور 10 صبح اردیبهشت 19
15 زهرا شعبان نژاد اویونیک کاردانی  فارسی خانم اکبری 10 صبح اردیبهشت 19
16 مجید صفاری مهندسی مکانیک هواپیما کارشناسی اسول ارتعاشات پارسا 10 صبح اردیبهشت 19
17 ناهید  عباسیان اویونیک کاردانی  روشهای اجرایی  نوروزی 10 صبح اردیبهشت 19
18 محمدعلی  غضنفری مهندسی مکانیک هواپیما کارشناسی اسول ارتعاشات پارسا 10 صبح اردیبهشت 19
19 حسین  فتحی  مهندسی مکانیک هواپیما کارشناسی اسول ارتعاشات پارسا 10 صبح اردیبهشت 19
20 احسان  فصدی اویونیک کاردانی  روشهای اجرایی  نوروزی 10 صبح اردیبهشت 19
21 بهرامی  قدیمی مهندسی مکانیک هواپیما کارشناسی اسول ارتعاشات پارسا 10 صبح اردیبهشت 19
22 پویا  قلی زاده  تعمیر و نگهداری  کاردانی  مقررات هوانرودی  منتظری فر 10 صبح اردیبهشت 19
23 محمدجواد هوشیاری مهندسی مکانیک هواپیما کارشناسی دینامیک پارسا 10 صبح اردیبهشت 18
24 محمدجواد هوشیاری مهندسی مکانیک هواپیما کارشناسی اسول ارتعاشات پارسا 10 صبح 19 اردیبهشت