روزهای کاری واحد آموزش

  • یکشنبه, شهریور 10 1398

به اطلاعیه کلیه دانشجویان محترم میرساند
کادر اداری و آموزشی دانشگاه در روزهای پنجشنبه و جمعه تعطیل میباشد.
قابل توجه اینکه کلاسهای درس طبق برنامه کلاسی حتی در روزهای پنجشنبه و جمعه برقرار خواهد بود