دوشنبه, 24 مرداد 1401

شرایط اخذ درس به صورت معرفی به استاد

  • یکشنبه, تیر 01 1399

1-تاکید میشود کلیه دروس رشته گذرانیده شده و فارغ التحصیلی منوط به دروس معرفی به استاد شود.

2-دروسی قابلیت معرفی به استاد دارند  که :  1-حداکثر 2 عنوان درسی که دارای واحد عملی نباشند. 3- حداکثر 1 عنوان درس عملی-نظری  که دانشجو در ترمهای قبلی در این درس نمره افتاده داشته باشد به همراه حداکثر 1 عنوان درسی که دارای واحد عملی نباشند.

4-اخذمعرفیبهاستاددرسنظري- عملیکهقبلاًدارايغیبتمیباشد،امکانپذیرنیست.

5-مراجعه به واحد فارغ التحصیلان( آقای هاشمی ) در مورخ سه شنبه 3 تیر ماه 99

6- مراجعه در تاریخهای فوق الزامیست و در صورت عدم مراجعه عواقب ناشی به عهده دانشجو میباشد.