یکشنبه, 03 مهر 1401

برگزاری آزمونهای دروس زبان انگلیسی ساعتی رشته های اویونیک و تعمیر نگهداری

  • چهارشنبه, مرداد 22 1399

رنامه امتحانات آنلاین دروس ساعتی زبان مختص دانشجویان کاردانی اویونیک و تعمیر نگهداری
امتحانات فوق در سامانه سمالایو و طبق برنامه فوق برگزار خواهد شد

برنامه امتحانی دروس زبان انگلیسی

رشته تعمیرنگهداری هواپیما و اویونیک هواپیما

نیمسال دوم  99-98

ردیف

نام درس

نام استاد

تاریخ امتحان

ساعت

1

زبان انگلیسی1

راجعیان

25/05/1399

10

2

زبان انگلیسی2

نوظهور

26/05/1399

10

3

زبان انگلیسی2

حاج کریمی

26/05/1399

10

4

زبان انگلیسی3

حاج کریمی

27/05/1399

10

5

زبان انگلیسی 4 (زبان تخصصی)

شجری

28/05/1399

10

کمریی