کلاس حضوری درس مبانی قابلیت پرواز با استاد اصلانی منش

  • سه شنبه, آذر 25 1399
مبانی قابلیت پرواز-استاد اصلانی منش
ردیف نام و نام خانوادگی گروه روز تاریخ ساعت
1 * ابوالفضل ساجدی 1 پنجشنبه 4 دیماه 13_14
2 * امیرحسین خوش نژاد رضائی 1 پنجشنبه 4 دیماه 13_14
3 * امین قنبری 1 پنجشنبه 4 دیماه 13_14
4 * جواد فخرزاده 1 پنجشنبه 4 دیماه 13_14
5 * حسین خلیلیان 1 پنجشنبه 4 دیماه 13_14
6 * حسین مجیدیان 1 پنجشنبه 4 دیماه 13_14
7 * حمیدرضا کوچکی 1 پنجشنبه 4 دیماه 13_14
8 * علی ولی پور 1 پنجشنبه 4 دیماه 13_14
9 * مجتبی اقطایی 1 پنجشنبه 4 دیماه 13_14
10 * محسن لک 1 پنجشنبه 4 دیماه 13_14
11 * محمد مهری 1 پنجشنبه 4 دیماه 13_14
12 * مهدی خرم طریق 1 پنجشنبه 4 دیماه 13_14
13 * هادی صفری 1 پنجشنبه 4 دیماه 13_14
14 امیراحمد فریدی 1 پنجشنبه 4 دیماه 13_14
15 امیرحسین قاسمی 1 پنجشنبه 4 دیماه 13_14
16 امیرحسین نباتی خویی 2 پنجشنبه 4 دیماه 14_15
17 امیرحسین همتی نیک 2 پنجشنبه 4 دیماه 14_15
18 امین ابراهیمی 2 پنجشنبه 4 دیماه 14_15
19 بهنام کاظمی 2 پنجشنبه 4 دیماه 14_15
20 جواد فرتوت 2 پنجشنبه 4 دیماه 14_15
21 حمیدرضا براتی 2 پنجشنبه 4 دیماه 14_15
22 شایان اکبری 2 پنجشنبه 4 دیماه 14_15
23 علیرضا قربانی 2 پنجشنبه 4 دیماه 14_15
24 علیرضا نخئی 2 پنجشنبه 4 دیماه 14_15
25 کامران افشار لطفی 2 پنجشنبه 4 دیماه 14_15
26 محمد تمیمی 2 پنجشنبه 4 دیماه 14_15
27 محمد زمانی 2 پنجشنبه 4 دیماه 14_15
28 منصور شهرکی 2 پنجشنبه 4 دیماه 14_15
29 مهناز مظلوم زاده 2 پنجشنبه 4 دیماه 14_15
30 یونس عقیلی 2 پنجشنبه 4 دیماه 14_15