کلاس حضوری آزمایشگاه آنتن استاد شجری

  • چهارشنبه, آذر 26 1399
آزمایشگاه آنتن-استاد شجری
ردیف نام و نام خانوادگی گروه روز تاریخ ساعت
1 سیدایمان تاجیک 1 یکشنبه 30 آذر 13_15
2 محسن سجادیان 1 یکشنبه 30 آذر 13_15
3 علی عیوضی 1 یکشنبه 30 آذر 13_15
4  مرتضی فسایی 1 یکشنبه 30 آذر 13_15
5  احسان فصدی 1 یکشنبه 30 آذر 13_15
6 علی اسکافی کافی 1 یکشنبه 30 آذر 13_15
7 حامد بذرانبار 1 یکشنبه 30 آذر 13_15
8 محمدرضا جمشیدی 2 یکشنبه 30 آذر 15_17
9 محمدامین حجابی 2 یکشنبه 30 آذر 15_17
10 علی خزلی 2 یکشنبه 30 آذر 15_17
11 حسین زارعی 2 یکشنبه 30 آذر 15_17
12  امیرحسین شکری 2 یکشنبه 30 آذر 15_17
13 مهزیار مرتضوی زیدی 2 یکشنبه 30 آذر 15_17
14 سیدمهیار میربزرگی 2 یکشنبه 30 آذر 15_17
15 پیمان محمدپور 2 یکشنبه 30 آذر 15_17