دوشنبه, 24 مرداد 1401

زمانبندی شرکت در مانور اجباری آزمون متمرکز ترم 992

  • دوشنبه, خرداد 31 1400

مانور اجباری آزمون متمرکز از مورخ 6 تیرماه 140 آغاز و تا مورخ 9 تیر 1400 ادامه خواهد داشت و حضور کلیه دانشجویان در این آزمون اجباریست