جمعه, 25 خرداد 1403

اطلاعیه خیلی خیلی مهم

  • دوشنبه, آذر 07 1401

با توجه به تخلف برخی از دانشجویان در خصوص تعطیلی گروهی کلاسها

مجدد تاکید میگردد در خصوص موارد فوق هیچگونه ارفاقی در نظر گرفته نخواهد شد

و در صورتیکه تعداد جلسات غیبت کلاسی بیش از 3 جلسه باشد امکان شرکت در جلسه امتحان پایان ترم برای دانشجو وجود نداشته و نمره صفر برای درس فوق منظور خواهد شد