پنج شنبه, 11 خرداد 1402

پیام هفته

  • دوشنبه, ارديبهشت 29 1393

شمابدون تسلط برخودنمیتوانیدفاتح دیگران باشید.

گذشته مکان یادگاریهاست،آینده،مقام امیدهاست،وحال جایگاه انجام تکالیف هاست.

فقیرترین مردم کسی است که شخصیتش درثروتش خلاصه شود.

دریک رابطه دونفره،وقتی هیچیک ازطرفین باهم مشگلی ندارندحتمایکی ازآنهاتمام حرفهای دلش رانمی زند.

پیمانی که درطوفان باخدامیبندی درآرامش قراموشش نکن.

خوبی که ازحدبگذردداناخیال بدمیکند پس ازنادان چه انتظار.

مراباحقیقت بیازاراما...هرگزبادروغ آرامم نکن .

وقتی میتوانی باسکوت حرف بزنی،به پایه های لغزان واژه هاتکیه نکن،خیلی وقتهاسکوت برابرباطلاست.

تنهایی گاهی باارزشه چون خالی ازادمهای بی ارزشه.

اگرکسی راباقلبت دوست داشته باشی اتفاقی نیفتاده چون قلب کارش دوست داشتنه،امااگرکسی راباعقلت دوست داشتی بدان که واقعآعاشق شدی.