پنج شنبه, 11 خرداد 1402

اعتمادبه نفس

  • دوشنبه, خرداد 05 1393

توانایی بیان نیازها-حقوق واحساسات مثبت ومنفی خودبدون برخوردخشونت آمیزباحقوق، مرزهاوحدوددیگران-توان بیان افکاروعقایدنو-توان برقراری ارتباط بادیگران-توان شناخت خود،احترام به خود-گوش دادن به دیگران-داشتن حق هدایت وتعیین اهداف واولویتهای زندگی خود-حق درخواست کمک واطلاعات ازدیگران بدون احساس گناه وخجالت-حق تغییرافکارخود-حق اشتباه کردن وبخشیدن خودودوست داشتن خودحتی زمانیکه کامل نیستید.