پنج شنبه, 11 خرداد 1402

نشانه های غیرکلامی افراد

  • دوشنبه, خرداد 05 1393

1-فردخوددار:اگرکسی دستهایش راپشت کمرش قفل کند،نشان می دهدکه خودرابه شدت کنترل کرده،دراین حالت اوسعی داردخشم یااحساس ناامیدی راازخوددورکند.

2-حالت تدافعی:اگرانگشتان دستهابه بازوی فردگره خورده باشدنشان ازحالت دفاعی فرددربرابرحمله ای غیرمنتظره وناگهانی است ویابی میلی برای تغییرچهره شخص است واگرانگشتان مشت شده باشندحالت بی میلی شدیدتراست.

3-فردمضطرب:گره کردن دستها به دسته های صندلی نشان میدهدکه شخص سعی دارداحساس خودرامهارکندوقفل کردن قوزک پاهابه یکدیگروتکان دادن آنهانشان ازحالت تدافعی نیزدارداین حالت درمسافران مضظرب هواپیماهنگام پرواز وفروددیده می شود.

4-دقت:وقتی شخص انگشت سبابه اش راروی صورت وبقیه دستش را درپایین صورتش قرار داده یعنی اینکه بادقت به صحبتهای شماگوش می دهدویک یک کلمات شمارامی سنجدوگاه درچهره اوحالتی انتقادی نیزبه چشم می خورد.

5-بدگمانی وتردید:انگشتان گره شده زیرچانه ونگاه خیره ،نشان دهنده حالت تردیدودودلی است اوبه حرفهای شماوصحت گفته هایتان تردیددارددراین حالت ممکن است آرنج اوروی میز قرارگرفته باشد.

6-بی گناهی:دستهایی که هنگام صحبت روی سینه قرارگرفته باشدنشان ازبی گناهی ودرستکاری فرد است،شبیه سوگندخوردن است که دست راروی قلب قرارمیدهند.

7-مرموز:دستهای به هم مشت شده زیرچانه نشان از پنهان کردن نظریات شخص داردوبه شمااجازه میدهدبه صحبتهای خودادامه دهید،تنهاهنگامیکه حرفهایتان پایان یافت به شماونظریاتتان حمله خواهدکرد.

8-فردظاهرساز:اوآرام به نظرمی رسدامااین آرامش پیش ازطوفان است این حالتی است که بیشتر روسا به خودمیگیرندتاخودرابه زیردستان خودنزدیک کنندودرعین حال جاذبه آنهانیز کم نشود.

9-آرامش ومالکیت:قراردادن پاهاروی هرچیزی مثل،میز-صندلی-سکوو....نشان ازآرامش واحساس مالکیت فرداست بدون هیچ ترسی.

10-اعتمادبه نفس:تکیه زدن به صندلی درحالتی که دستهاپشت سرقفل شده نشان دهنده اعتمادبه نفس قوی است،اوبه گفته های خوداطمینان داردواگربه حرفهای شماگوش میدهد،همه چیزرامیداندبه خودزحمت ندهید.