پنج شنبه, 11 خرداد 1402

جملات هفته

  • دوشنبه, خرداد 05 1393

مراقب باشید،بعضی حرفهافقط قابل بخشیدن هستن نه فراموش شدن.

برای انجام کارهای بزرگ،همیشه لازم نیست یک گام بزرگ برداشت،گاهی وقتهابایدگامهای کوچک زیادی برداشت.

ذهن مثل چترنجات است،وقتی عمل می کندکه بازشده باشد.

بخشنده بودن بیش ازآنکه توان مالی بخواهد،قلب بزرگ می خواهد.

هیچوقت کسی روکه تورودرحاشیه زندگیش قرارداده دراولویت زندگیت قرارنده.

سه چیزرافراموش نکن:به همه نمی توانی کمک کنی-همه چیزرانمی توانی عوض کنی-همه تورودوست نخواهندداشت.

همیشه روزرابااندیشه ای مثبت به پایان برسان،مهم نیست که چقدرسخت گذشت،فردافرصتی تازه است برای بهترکردن آن.

عزیزبودن آدمهابه این نیست که وقتی می بینیمشون چقدرازدیدنشون خوشحال میشیم،به اینه که وقتی نمی بینیمشون چقدردلمون براشون تنک میشه.