پنج شنبه, 11 خرداد 1402

اضطراب امتحان

  • دوشنبه, خرداد 11 1394

عوامل مؤثر در کاهش اضطراب امتحان

۱) مطالعه مؤثر:

دانشجویان باید به گونه ای مطالعه کنند و درس بخوانند تا هر زمان که به آن مطلب احتیاج داشتند بتوانند به را حتی آن را به خاطر بیاورند.

۲) عوامل محیطی:

محیطی که دانشجو در آنجا قصد مطالعه و آموختن درس ها را دارد، تأثیر زیادی بر روند و چگونگی یادگیری او می گذارد. محرک های اطراف خود را با توجه به موقعیت، باید کنترل کرد که شامل صدا، محرک های گرمای اتاق، فضای اتاق، راحتی اتاق و وسایل موردنیاز است.

۳) اقدامات پیشگیرانه قبل از امتحان:

فقط یک قدم تا روز امتحان فاصله است. از مضطرب شدن خود جلوگیری کنید اجازه ندهید نگرانی، شما را به ترس و وحشت بیندازد و تأثیری منفی بر روند کار و فعالیت شما بگذارد. نگران بودن، هیچ کمکی به شما نمی کند.

۴) روز امتحان:

صبحانه مقوی و سبک برای خود فراهم کنید. به خود آرامش فکری بدهید.  باید کمی زودتر از خانه خارج شوید تا  نگران دیر رسیدن به جلسه امتحان نشوید.  توصیه میشود با همکلاسی که موجب تشویش و نگرانی شمامی شود روبه رو نگردید. اگر احساس می کنید تا شروع امتحان دچار اضطراب خواهید شد، مجله یا روزنامه بخوانید. جائی را برای نشستن انتخاب کنید که محرکات کمتری داشته باشد. برای مثال صندلی های ردیف جلوئی یا کناری .

۵) هنگام امتحان دادن:

قبل از آنکه پاسخ دادن را آغاز کنید، چند لحظه صبر کنید و سپس شروع نمایید. کلیه سؤال ها را مرور کنید. ابتدا برای نوشتن پاسخ ها نکات مهم را یادداشت کنید. برای پرسش های چندگزینه ای تمام موارد را با دقت بخوانید و مناسب ترین را علامت بزنید. مدام از یک سؤال به سؤال دیگر نروید. ساعت همراه داشته باشید تا متوجه گذشت زمان باشید

۶) مقابله با هیجانات درونی و دست پاچه شدن:

اجازه ندهید ترس شما را فرا گیرد. مصمم و جدی باشید. تفکرات مثبت را جایگزین تفکرات منفی کنید. قدری آب بنوشید اگرسؤالی رانفهمیدید بپرسید.

۷) دستیابی به هدف:

 هدف هایتان را، خود انتخاب کنید. بهتر است هدف هائی برای خود در نظر بگیرید که خواست خود شما باشد، زیرا موجب انگیزه، حرکت و پویائی شما برای دستیابی به آنها می شود، این کار بخشی از زندگی  است.هدف هایتان را بر روی یک تکه کاغذ بنویسید و آنها را در کشوی میز قرار دهید. با خواندن هر روزه آنها، انگیزه شمابرای فعالیت و فراگیری، بیشتر می شود.هدف های قابل دسترس، ولی نه خیلی راحت، انتخاب کنید. هدف های خوب هدف هائی هستند که موجب تحول و تلاش شما می شوند.