جمعه, 25 خرداد 1403

برنامه امتحانی پایان نیمسال اول سال تحصیلی 1401

  • یکشنبه, آذر 13 1401

اطلاعیه شماره 1

کلیه دانشجویان میتوانند با مراجعه به سامانه هم آوا در قسمت برنامه هفتگی نسبت به مشاهده برنامه امتحانی پایان ترم اقدام نمایند

شرط حضور در جلسه امتحان پایان 1- تسویه حساب مالی 2- تکمیل نواقص پرونده است

دانشجویان کاردانی اویونیک و کاردانی تعمیر و نگهداری علاوه بر برنامه امتحانی فوق میتوانند برنامه بخشی از دروس خود را در همین اطلاعیه مشاهده نمایند

ردیف

نام درس

نام استاد

تاریخ امتحان

ساعت

1

زبان انگلیسی 4

آقای گونیلی

18/10/1401

11

2

زبان انگلیسی 1

آقای مصطفوی نیا

25/10/1401

11

3

زبان انگلیسی 1

خانم راجعیان

25/10/1401

11

4

زبان انگلیسی 1

آقای حاج کریمی

25/10/1401

9

5

عوامل انسانی

آقای شکری

27/10/1401

11

6

عوامل انسانی

آقای علی نجفی

27/10/1401

11

7

عوامل انسانی

آقای پارسا

27/10/1401

9

8

مقررات هوانوردی

آقای نوروزی

28/10/1401

11

9

مقررات هوانوردی

آقای کشفی

28/10/1401

9

10

مقررات هوانوردی

آقای علی نجفی

28/10/1401

9