پنج شنبه, 24 خرداد 1403

زمان ثبت درخواست مهمان برای نیمسال اول 1402

  • چهارشنبه, شهریور 29 1402

زمان ثبت درخواست مهمان برای نیمسال اول 1402

از مورخ 1 الی 7 مهر در سامانه هم اوا امکان ثبت درخواست توسط دانشجو فراهم میشود